Chính sách tôn giáo và Nhà nước pháp quyền/Đỗ Quang Hưng.-H.: Nxb.ĐHQGHN, 2014.-567 tr.- Mã xếp giá: V24417-V24419.

Cuốn sách đã trình bày toàn cảnh đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay, làm rõ những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa Nhà nước và các giáo hội. Đặc biệt, công trình đã dành một dung lượng lớn để khảo sát những động thái chuyển biến của quá trình thực hiện chính sách tôn giáo, từ sự hình thành và phát triển mô hình Nhà nước thế tục, tiến trình của luật pháp tôn giáo, những trọng điểm của quá trình đổi mới chính sách tôn giáo.

Nhưng điểm đến của đề tài không chỉ quan tâm đến mối quan hệ Nhà nước và Giáo hội mà còn đi sâu vào khía cạnh nhà nước pháp quyền và tôn giáo. Có thể nói rằng, đây là đề tài đã nghiên cứu khá toàn diện về luật pháp tôn giáo ở Việt Nam hiện nay từ mặt pháp lý đến quyền pháp nhân, thể nhân tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài ở Việt Nam.

Đấy cũng là những cơ sở để xác định hai nhóm gải pháp lớn về lý luận chính sách tôn giáo và các chính sách tôn giáo cụ thể, bao quát từ việc hoàn thiện mô hình nhà nước thế tục và luật pháp tôn giáo, điều chỉnh mô hình và thay đổi phương thức quản lý nhà nước đối với tôn giáo...