CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

          Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà nước công nông ra đời ở Việt Nam; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
    Cùng với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, vào ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây thật sự là sự kiện vĩ đại không chỉ trong lịch sử Việt Nam mà cả trong lịch sử đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc. Đó là một nhà nước kiểu mới gắn bó mật thiết với nhân dân, mang tính nhân dân, do Đảng cộng sản lãnh đạo.
      Bố cục cuốc sách được chia gồm hai phần:
    - Phần thứ nhất: Vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
    - Phần thứ hai: Giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.
    Nội dung cuốn sách là tập hợp với trên 60 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, giảng viên các học viện, trường đại học, tập trung phân tích vai trò và ý nghĩa lịch sử của  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2.9, từ đó khẳng định rằng: Đối với lịch sử dân tộc ta, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự mở đầu cho những giai đoạn phát triển thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam. Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong cuộc đổi mới đất nước, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa.
        Lịch sử tuy đã lùi xa nhưng ý nghĩa lịch sử và giá trị những bài học của Cách mạng Tháng Tám cũng như thành quả 71 năm xây dựng đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vẫn mãi là hành trang, nguồn cổ vũ lớn lao để chúng ta tiếp bước trên con đường xây dựng một nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
    Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 Thư viện Bộ Tư pháp trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc Thư viện.