Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh

Cuốn sách được chia làm 3 chương, tập trung làm rõ các nội dung về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và phương pháp phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh; những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn, trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay.