Danh mục tài liệu tiếng Anh
Thực hiện Kế hoạch phát triển vốn tài liệu thư viện năm 2014, đồng thời để hỗ trợ công chức, đặc biệt là công chức trẻ các đơn vị thuộc Bộ trong việc học tập tiếng Anh phục vụ cho việc nâng cao trình độ chuyên môn, từ đó góp phần thực hiện tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ công tác, Văn phòng Bộ đã lựa chọn, bổ sung mới một số tài liệu học tiếng Anh, trong đó tập trung vào các tài liệu học tập và luyện

STT

Tên sách

Số lượng

1.       

Essential Speaking for IELTS (gồm 1 đĩa MP3)

1

2.       

Essential Writing for IELTS

1

3.       

Essential Listening for IELTS (kèm CD)

1

4.       

Essential Reading for IELTS

1

5.       

Barron’s_IELTS Practice Exam (kèm CD)

1

6.       

Toefl Cliffs Preparation Guide 2001-2002 (kèm CD)

1

7.       

Practice Tests 1_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1

8.       

Practice Tests 2_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1

9.       

Practice Tests 3_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1

10.   

Practice Tests 4_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1

11.   

Practice Tests 5_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1

12.   

Practice Tests 6_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1

13.   

Practice Tests 7_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1

14.   

Practice Tests 8_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1

15.   

Practice Tests 9_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1

16.   

15 Days Practice for IELTS Listening

4

17.   

15 Days Practice for IELTS Speaking (+CD)

4

18.   

15 Days Practice for IELTS Writing

4

19.   

15 Days Practice for IELTS Reading

4

20.   

Cambridge IELTS 1 with Answer (2013-Savina)

3

21.   

Cambridge IELTS 2 with Answer (2013-Savina)

4

22.   

Cambridge IELTS 3 with Answer (2013-Savina)

4

23.   

Cambridge IELTS 4 with Answer (2013-Savina)

4

24.   

Cambridge IELTS 5 with Answer (Savina)

4

25.   

Cambridge IELTS 6 with Answer (2013-Savina)

4

26.   

Cambridge IELTS 7 with Answer (2013-Savina)

4

27.   

Cambridge IELTS 8 with Answer (2013-Savina)

4

28.   

Cambridge IELTS 9 with Answer (Savina)

4

29.   

CD Cambridge IELTS 2

4

30.   

CD Cambridge IELTS 3

4

31.   

CD Cambridge IELTS 4

4

32.   

CD Cambridge IELTS 5

4

33.   

CD Cambridge IELTS 6

4

34.   

CD Cambridge IELTS 7

4

35.   

CD Cambridge IELTS 9

4

36.   

Complete IELTS Bands 6.5-7.5 (SB)-Class Audio 2CDS

1

37.   

Complete IELTS B1 TB

1

38.   

Complete IELTS C1 TB

2

39.   

Complete IELTS B1 WB W/Ans & Aud CD

1

40.   

CD Complete IELTS B1-Class CD

1

41.   

Complete IELTS Bands 6.5-7.5 (C1)-WB w Ans & Audio CD

1

42.   

Complete IELTS B1 SB W/Ans & CD-Rom

1

43.   

Focus IELTS List & Speak Skills

1

44.   

Focus IELTS Read & Writing Skills

1

45.   

Focus IELTS General Prac Skills

1

46.   

Focus IELTS Academic Prac Skills

1

47.   

Recent Actual Test IELTS Listening (+3CD/Bộ)

3

48.   

Recent Actual Test IELTS Reading

3

49.   

Recent Actual Test IELTS Speaking

3

50.   

Cambridge Practice IELTS (+5CD)

3

51.   

Improve your IELTS listening skills (+2CD/Bộ)

3

52.   

Improve your IELTS speaking skills

3

53.   

Improve your IELTS reading & writing skills

3

54.   

Collin get ready for IELTS Listening (+2CD/Bộ)

3

55.   

Collin get ready for IELTS Reading

3

56.   

Collin get ready for IELTS Speaking

3

57.   

Collin get ready for IELTS Writing

3

58.   

TOEFT test strategies (+5CD/Bộ)

3

59.   

Collin IELTS Listening (+6CD/Bộ)

3

60.   

Collin IELTS Reading

3

61.   

Collin IELTS Speaking

3

62.   

Collin IELTS Writing

3

63.   

Collin IELTS Vocabulary

3

64.   

Collin IELTS Grammar

3