Sách Tiếng Việt
3K5H6 T550
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh /
UDC 3K5H6
Cutter T550
Tác giả CN Tô Lâm
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh / Tô Lâm
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2016
Mô tả vật lý 260 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cuốn sách được chia làm 3 chương, tập trung làm rõ các nội dung về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và phương pháp phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh; những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn, trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay.
Thuật ngữ chủ đề Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Nhân dân
Từ khóa tự do Tư tưởng
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do An ninh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026197
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136346
0021
004904A97D5-95E5-4DCA-9777-F70FAB609A0C
005201702220908
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170222090856|zthuvien3
080 |a3K5H6|bT550
100 |aTô Lâm
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh / |cTô Lâm
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2016
300 |a260 tr. ; |c21 cm.
520 |aCuốn sách được chia làm 3 chương, tập trung làm rõ các nội dung về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và phương pháp phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh; những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn, trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay.
650 |aHồ Chí Minh
653 |aNhân dân
653 |aTư tưởng
653 |aHồ Chí Minh
653|aAn ninh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026197
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026197thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026197 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H6 T550 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào