Thư viện Văn phòng Bộ Tư pháp: Giới thiệu sách và các bài viết tạp chí khoa học về luật dân sự phục vụ hoạt động nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự
Sau 8 năm thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS), BLDS đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, trước yêu cầu thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, đặc biệt là yêu cầu về cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến bảo vệ quyền con người, quyền công dân và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, BLDS hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của BLDS nói riêng, pháp luật dân sự nói chung; gây cản trở cho sự phát triển của kinh tế - xã hội, của đất nước cũng như cho việc thực hiện, bảo vệ các quyền dân sự của các cá nhân, tổ chức.

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang chủ trì việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung BLDS nhằm đưa BLDS trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; góp phần ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, tổ chức trong giao lưu dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Để góp phần phục vụ hoạt động nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự, Thư viện Văn phòng Bộ Tư pháp lựa chọn và giới thiệu 239 cuốn sách và 332 bài viết tạp chí khoa học về luật dân sự hiện đang lưu giữ, sử dụng tại Thư viện. Nếu công chức, viên chức các đơn vị có nhu cầu mượn sách phục vụ hoạt động nghiên cứu, đề nghị liên hệ Thư viện, điện thoại: 62739745.

Danh mục bài viết tạp chí về LDS

Danh mục sách về LDS