Giới thiệu sách và các bài viết tạp chí khoa học về Thi hành án dân sự phục vụ hoạt động nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiến hành sửa đổi Luật Thi hành án dân sự (THADS) theo chương trình xây dựng Luật của Quốc hội. Việc sửa đổi, bổ sung Luật này nhằm hoàn thiện thể chế về THADS, tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản, bền vững, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác công tác THADS, thi hành án hành chính, góp phần bảo đảm thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013.

Để góp phần phục vụ hoạt động nghiên cứu sửa đổi Luật THADS, Thư viện Văn phòng Bộ Tư pháp lựa chọn và giới thiệu 55 cuốn sách và 157 bài viết tạp chí khoa học về THADS hiện đang lưu giữ, sử dụng tại Thư viện.

Công chức, viên chức các đơn vị có nhu cầu mượn sách phục vụ hoạt động nghiên cứu, đề nghị liên hệ Thư viện, điện thoại: 62739745.

Chuyên đề bài viết tạp chí

Chuyên đề sách