NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THƯ VIỆN
Ngày 06 tháng 8 năm 2002 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
0


.MB ( 0 )