THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA THƯ VIỆN
Ngày 08 tháng 12 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 18/2014/TT - BVHTTDL quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2015
0


.MB ( 0 )