Ký giao ước cam kết phát động, triển khai phong trào đọc sách trong đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, phát động phong trào, khơi dậy tình yêu đối với sách trong thế hệ trẻ các đơn vị thuộc Bộ.

- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong mỗi đoàn viên thanh niên.

- Xây dựng môi trường đọc sách văn minh, thân thiện, lành mạnh để đoàn viên thanh niên có điều kiện trao đổi, giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu công việc của Bộ, Ngành trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia.

II. NỘI DUNG

Tuổi trẻ Bộ Tư pháp cam kết phát động phong trào đọc sách trong đoàn viên thanh niên trên các mặt sau đây:

1. Hàng năm phối hợp cùng Văn phòng Bộ triển khai Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam.  

2. Chỉ đạo các Chi đoàn, Cơ sở Đoàn quán triệt tới đoàn viên thanh niên trong đơn vị biết thời gian từ 16h00-17h00 và chọn ngày 25 hàng tháng là “Ngày thanh niên với tình yêu sách”

3. Phối hợp chặt chẽ cùng Thư viện Văn phòng Bộ thường xuyên cập nhật, thông báo tới các đơn vị những cuốn sách mới được xuất bản, đồng thời theo dõi việc chấp hành kỷ cương đọc sách trong đoàn viên thanh niên

4. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, xếp loại thi đua coi đây là tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt đoàn của các tổ chức đoàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ

- Ban hành văn bản tới thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phát động trong đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia phong trào đọc sách.

- Thường xuyên cập nhật, giới thiệu các cuốn sách mới, hay có nội dung nói về lý tưởng, tình yêu nghề và những tấm gương thành công trong cuộc sống...

- Theo dõi việc chấp hành kỷ cương đọc sách trong thanh niên và có những thông báo, phản hồi kịp thời về Đoàn Thanh niên Bộ.

2. Đoàn Thanh niên Bộ

- Thông báo tới toàn thể các Chi đoàn, Cơ sở Đoàn trực thuộc biết để quán triệt tới đoàn viên thanh niên về thời gian, lịch đọc sách hàng tháng.

- Phối hợp cùng Văn phòng Bộ theo dõi, sơ kết, tổng kết; Hàng năm coi đây là một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua của các cấp bộ đoàn.

Trên đây là nội dung ký giao ước cam kết giữa Văn phòng Bộ và Đoàn Thanh niên Bộ trong việc phát động phong trào đọc sách trong đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Ký giao ước cam kết.doc