Luật tổ chức chính quyền và chỉ dẫn các quyết định có liên quan

Nội dung cuốn sách gồm 8 phần: Phần I. Luật tổ chức chính quyền địa phương và công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp; Phần II. Luật đại biểu hội đồng nhân dân và luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Phần III. Luật trưng cầu ý dân, luật tiếp công dân, Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phần IV. Luật dân quân tự vệ và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần V. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp; Phần VI. Quy chế quản lý tài chính - kế toán đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Phần VII. Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Phần VIII. Công tác phòng chống tham nhũng và thi đua - khen thưởng đối với cán bộ, công chức.

Xin trân trọng giới thiệu bạn đọc.