Sách Tiếng Việt
34(V)04 L504
Luật tổ chức chính quyền địa phương và chỉ dẫn các quy định có liên quan /
Giá tiền 350.000
UDC 34(V)04
Cutter L504
Tác giả CN Kim Phượng
Nhan đề Luật tổ chức chính quyền địa phương và chỉ dẫn các quy định có liên quan / Kim Phượng
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 404 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Phần I. Luật tổ chức chính quyền địa phương và công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp; Phần II. Luật đại biểu hội đồng nhân dân và luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Phần III. Luật trưng cầu ý dân, luật tiếp công dân, Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phần IV. Luật dân quân tự vệ và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần V. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp; Phần VI. Quy chế quản lý tài chính - kế toán đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Phần VII. Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Phần VIII. Công tác phòng chống tham nhũng và thi đua - khen thưởng đối với cán bộ, công chức.
Thuật ngữ chủ đề Chính quyền địa phương
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Quy định
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025967-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136238
0021
004F2EAEDBC-437D-42A3-A7F7-00A9CC76EEDE
005201701131021
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c350.000
039|y20170113101651|zthuvien3
080 |a34(V)04|bL504
100 |aKim Phượng
245 |aLuật tổ chức chính quyền địa phương và chỉ dẫn các quy định có liên quan / |cKim Phượng
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2016
300 |a404 tr. ; |c28 cm.
520 |aPhần I. Luật tổ chức chính quyền địa phương và công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp; Phần II. Luật đại biểu hội đồng nhân dân và luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Phần III. Luật trưng cầu ý dân, luật tiếp công dân, Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phần IV. Luật dân quân tự vệ và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần V. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp; Phần VI. Quy chế quản lý tài chính - kế toán đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Phần VII. Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Phần VIII. Công tác phòng chống tham nhũng và thi đua - khen thưởng đối với cán bộ, công chức.
650 |aChính quyền địa phương
653 |aLuật
653 |aChính quyền địa phương
653 |aTổ chức
653|aQuy định
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025967-9
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/10025967thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025967 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)04 L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10025968 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)04 L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10025969 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)04 L504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào