Các văn bản pháp quy về thư viện
Sưu tầm một số văn bản pháp quy về thư viện giúp sinh viên chuyên ngành Thư viện - Thông tin và Thiết bị - Thư viện tham khảo.
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA THƯ VIỆN
Ngày 08 tháng 12 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 18/2014/TT - BVHTTDL quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2015
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THƯ VIỆN
Ngày 06 tháng 8 năm 2002 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
PHÁP LỆNH THƯ VIỆN
Ngày 28 tháng 12 năm 2000 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2001.
  1 of 1