Chức năng nhiệm vụ

Theo quyết định số 413/QĐ-VP ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Chánh Văn phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện, Thư viện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Chức năng:

Thư viện là đơn vị thuộc Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp Chánh văn phòng bổ sung, quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng vốn tài liệu của cơ quan Bộ để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng, trình Chánh Văn phòng phê duyệt công tác dài hạn và hàng năm của Thư viện; chủ trì xây dựng, trình Chánh Văn phòng các dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch về công tác thư viện; phối hợp tham gia xây dựng, góp ý các dự án, dự thảo văn bản, đề án khác do Chánh Văn phòng giao.

2. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, văn bản, đề án thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng do Chánh Văn phòng giao.

3. Tổ chức phục vụ các đối tượng bạn đọc sử dụng vốn tài liệu thư viện; phát triển vốn tài liệu phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp và người đọc. Định kỳ thực hiện việc thanh lọc các tài liệu không còn giá trị sử dụng

4. Thu nhận các tài liệu nộp lưu chiểu của Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam; các đề tài nghiên cứu, thông tin khoa học pháp lý của Viện Khoa học pháp lý; các Luận án Tiến sĩ Luật học; các tài liệu do các tổ chức, dự án trong và ngoài nước thực hiện.

5. Phổ biến rộng rãi, kịp thời vốn tài liệu thư viện bằng các hình thức thông tin để phát huy triệt để nội dung vốn tài liệu hiện có trong Thư viện phục vụ nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Bộ, Ngành.

6. Xây dựng phong trào đọc sách, báo trong cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cộng tác viên của Thư viện.

7. Xử lý nghiệp vụ và khai thác chuyên sâu các tài liệu được bổ sung; thực hiện việc liên kết, chia sẻ, hợp tác và trao đổi tài liệu với các Thư viện Luật trong và ngoài nước.

8. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hóa Thư viện; xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu pháp lý và sách pháp lý phục vụ người đọc qua mạng Intranet và Internet.

9. Thực hiện chế độ tài chính, quản lý tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.