Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt nam lần thứ III tại Bộ Tư pháp
Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 4 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam; Kế hoạch số 892/KH-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tổ chức Ngày sách Việt nam trên phạm vi toàn quốc; Công văn 386/BTTTT-CXBIPH ngày 05 tháng 02 năm 2016 về việc tổ chức Ngày sách lần thứ III, Bộ Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày sách

Kê hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ III tại Bộ Tư pháp.doc