Bộ sưu tập: Loại hình:   
Dòng Sl/KHPL Nội dung
1 1 " Hai trọng tâm" và " năm đột phá " trong xây dựng đôi ngũ cán bộ
2 1 "Luật vê đạo đức và tính minh bạch trong vận động hành lang"
3 1 "người thân tín" trong thủ tục tố tụng về Hiến pháp
4 1 Án treo Việt Nam
5 1 ẢNh hưởng của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình DƯơng trong việc hoàn thiện khung pháp lý
6 1 Bài viết đề cập, nghiên cứu đến vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ vầ chiến sỹ hải quân. Những giải pháp kiến nghị của tác giả về vấn
7 1 Bài viết phân tích những linh hoạt mà Hiệp định TRIPS xây dựng dành cho sáng chế dược phẩm; quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong việc sử dụng những linh hoạt này; đưa ra một số đề xuất nhằm tận dụng tốt hơn nữa những điều khoản linh hoạ
8 1 Bài viết trình bày kinh nghiệm của các nước, thực trạng áp dụng của thời hiệu và thời hiệu thừa kế, đồng thời đề ra một số đề xuất sửa đổi các quy định về việc áp dụng thời hiệu trong Bộ luật Dân sự năm 2005
9 1 Bài viết trình bày ý tưởng về 1 hình thức, một tổ chức quyền lực có thể tham gia phản biện và giám sát hoạt động của bộ máy quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
10 1 Báo cáo viên; tuyên truyền viên; hòa giải viên
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 50