Bài trích
Hoàn thiện thể chế về công khai, minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước /
Tác giả CN Nguyễn Văn Tiếc
Nhan đề Hoàn thiện thể chế về công khai, minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước / Nguyễn Văn Tiếc
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 17-20
Tóm tắt Ở Việt Nam, quản lý hành chính nhà nước là một quá trình được xác định từ khâu ra quyết định quản lý Nhà nước, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đến khâu thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định đó. Trong hoạt động hành chính vẫn còn những quan hệ mang tính chất xin – cho; trong đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước còn biểu hiện quan lieu, hách dịch, cửa quyền. Điều này gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân mỗi khi có việc cần giải quyết tại các cơ quan hành chính nhà nước. Vì vậy, việc tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và bộ máy hành chính nói riêng phải được coi là ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay tại Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Công khai, minh bạch
Từ khóa tự do Hoàn thiện thể chế
Từ khóa tự do Quản lý hành chính nhà nước
Nguồn trích Tổ chức nhà nước- 07/2013
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/14thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132357
0022
004AF91C850-EAF5-4D63-A2D8-A615AF107824
005201602020951
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160202094730|zthuvien2
100 |aNguyễn Văn Tiếc
245 |aHoàn thiện thể chế về công khai, minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước / |cNguyễn Văn Tiếc
260 |aH., |c2013
300 |a17-20
520 |aỞ Việt Nam, quản lý hành chính nhà nước là một quá trình được xác định từ khâu ra quyết định quản lý Nhà nước, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đến khâu thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định đó. Trong hoạt động hành chính vẫn còn những quan hệ mang tính chất xin – cho; trong đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước còn biểu hiện quan lieu, hách dịch, cửa quyền. Điều này gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân mỗi khi có việc cần giải quyết tại các cơ quan hành chính nhà nước. Vì vậy, việc tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và bộ máy hành chính nói riêng phải được coi là ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay tại Việt Nam.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |a Công khai, minh bạch
653 |aHoàn thiện thể chế
653 |aQuản lý hành chính nhà nước
773 |tTổ chức nhà nước|g07/2013
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/14thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào