Sách Tiếng Việt
34:339.5 CI 108
Giáo trình luật thương mại quốc tế /
UDC 34:339.5
Cutter CI 108
Tác giả CN TS. Trần Thị Hoà Bình, Trần Văn Nam
Nhan đề Giáo trình luật thương mại quốc tế / TS. Trần Văn Nam
Thông tin xuất bản H. : Nxb Lao động xã hội, 2005
Mô tả vật lý 455 tr. ; 20,5 cm
Tóm tắt Nội dung chính của cuốn sách tác giả đề cập đến một số vấn đề sau: Tổng quan về luật thương mại quốc tế. Các thiết chế điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế. Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Chế độ pháp lý về chuyên chở hàng hoá quốc tế. Chế độ pháp lý về bảo hiểm hàng hoá trong thuơng mại quốc tế. Pháp luật về thanh toán trong thương mại quốc tế. Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế. Quy chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại trong khối ASEAN
Từ khóa tự do Luật thương mại quốc tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10017898
000 01102nam a2200265 p 4500
0018654
0021
00414872
00520050913161703.0
008050913s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003225942|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34:339.5|bCI 108
100|aTS. Trần Thị Hoà Bình, Trần Văn Nam
245|aGiáo trình luật thương mại quốc tế / |cTS. Trần Văn Nam
260|aH. : |bNxb Lao động xã hội, |c2005
300|a455 tr. ; |c 20,5 cm
520 |aNội dung chính của cuốn sách tác giả đề cập đến một số vấn đề sau: Tổng quan về luật thương mại quốc tế. Các thiết chế điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế. Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Chế độ pháp lý về chuyên chở hàng hoá quốc tế. Chế độ pháp lý về bảo hiểm hàng hoá trong thuơng mại quốc tế. Pháp luật về thanh toán trong thương mại quốc tế. Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế. Quy chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại trong khối ASEAN
653|aLuật thương mại quốc tế
653|aGiáo trình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10017898
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10017898 Giá Sách Tiếng Việt 34:339.5 CI 108 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào