Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)5 NGH 305
Nghiên cứu, đánh giá, phân tích tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật và hê thống xử lý tại Việt Nam :
UDC 34(V)5
Nhan đề Nghiên cứu, đánh giá, phân tích tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật và hê thống xử lý tại Việt Nam : Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài
Thông tin xuất bản H. : NXB Tư pháp, 2004
Mô tả vật lý 43 tr. ; 27 cm
Tóm tắt Nội dung chính của cuốn sách gồm 6 phần: 1- Bối cảnh chung của việc nghiên cứu đề tài; 2- Mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu; 3- Tổng quan về các văn bản pháp luật quốc tế trong lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên; 4- Tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật và hệ thống xử lý; 5- Một số thông tin tham khảo nước ngoài về các biện pháp xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật; 6- Một số kiến nghị và đề xuất.
Tác giả(bs) TT Viện khoa học pháp lý
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt247,103thumbimage.jpg
000 01045nam a2200241 p 4500
0018488
0024
00414437
005201610131101
008050414s2004 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013105907|bthuvien3|c20151214155730|dthuvien3|y20151003225310|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)5|bNGH 305
245|aNghiên cứu, đánh giá, phân tích tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật và hê thống xử lý tại Việt Nam : |bBáo cáo tóm tắt kết quả đề tài
260|aH. : |bNXB Tư pháp, |c2004
300|a43 tr. ; |c27 cm
520 |aNội dung chính của cuốn sách gồm 6 phần: 1- Bối cảnh chung của việc nghiên cứu đề tài; 2- Mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu; 3- Tổng quan về các văn bản pháp luật quốc tế trong lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên; 4- Tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật và hệ thống xử lý; 5- Một số thông tin tham khảo nước ngoài về các biện pháp xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật; 6- Một số kiến nghị và đề xuất.
710|aViện khoa học pháp lý
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt247,103thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào