Sách Tiếng Việt
34(V)46 B 312
Bình luận khoa học về thừa kế trong Luật dân sự Việt nam /
UDC 34(V)46
Cutter B 312
Tác giả CN TS. Nguyễn Ngọc Điện
Nhan đề Bình luận khoa học về thừa kế trong Luật dân sự Việt nam / TS. Nguyễn Ngọc Điện
Thông tin xuất bản H. : Nxb trẻ, 2001
Mô tả vật lý 655 tr. ; 20,5 cm
Tóm tắt Bằng sự hiểu biết của mình tác giả cuốn sách đã chứng minh các quy phạm mang tính nguyên tắc trong Luật dân sự về vấn đề thừa kế, dựa trên hệ thống phân tích tác giả đã làm sáng tỏ các vấn đề về mở thừa kế, di chuyển di sản theo pháp luật, di chuyên di sản theo ý chí, di sản dùng vào việc thờ cúng, chuyển giao di sản, quản lý tài sản có, thanh toán nợ di sản, phân chia di sản... Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho cán bộ khoa học pháp lý, cán bộ công tác trong các ngành pháp luật và đông đảo bạn đọc trong việc tìm hiểu các quy định của luật dân sự Việt nam hiện hành.
Từ khóa tự do Luật dân sự
Từ khóa tự do Thừa kế
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10012942-4, 10013934, 10202051
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016196
0021
0049542
00520011011
008101101s2001 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003210439|zhaonh
041|avie
080|a34(V)46|bB 312
100|aTS. Nguyễn Ngọc Điện
245 |aBình luận khoa học về thừa kế trong Luật dân sự Việt nam / |cTS. Nguyễn Ngọc Điện
260|aH. : |bNxb trẻ, |c2001
300|a655 tr. ; |c 20,5 cm
520|aBằng sự hiểu biết của mình tác giả cuốn sách đã chứng minh các quy phạm mang tính nguyên tắc trong Luật dân sự về vấn đề thừa kế, dựa trên hệ thống phân tích tác giả đã làm sáng tỏ các vấn đề về mở thừa kế, di chuyển di sản theo pháp luật, di chuyên di sản theo ý chí, di sản dùng vào việc thờ cúng, chuyển giao di sản, quản lý tài sản có, thanh toán nợ di sản, phân chia di sản... Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho cán bộ khoa học pháp lý, cán bộ công tác trong các ngành pháp luật và đông đảo bạn đọc trong việc tìm hiểu các quy định của luật dân sự Việt nam hiện hành.
653|aLuật dân sự
653|aThừa kế
653|aBình luận khoa học
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10012942-4, 10013934, 10202051
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10012942 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)46 B 312 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:27-11-2021
2 10012943 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)46 B 312 Sách Tiếng Việt 2
3 10012944 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)46 B 312 Sách Tiếng Việt 3
4 10013934 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)46 B 312 Sách Tiếng Việt 4
5 10202051 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)46 B 312 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào