Sách ngoại vănSách Tiếng Anh
34(N).51 C
Crimie, law and social change. An International journal :
UDC 34(N).51
Cutter C
Nhan đề dịch Tội phạm, luật pháp và sự thay đổi của xã hội. Sự nhập cư, bài ngoại và sự đe dọa của cách hữu trong việc hợp nhất Đức (Tạp chí quốc tế về luật
Nhan đề Crimie, law and social change. An International journal : Special issue: Immigration xenophobia and right wing violence in Unified Germany
Thông tin xuất bản London : Kluwer Academic Publishers, 1995
Mô tả vật lý 79 p.
Tóm tắt Đây là tạp chí được xuất bản với mục đích tìm hiểu tội phạm trong những mối quan hệ giữa tội phạm sự phát triển và biến đổi của xã hội; giữa các hình thức và loại tội phạm, các chính sách và hình phạt và sự kiểm soát tội phạm. Đây là số chuyên đề đặc biệt về sự nhập cư, sự bài ngoại và quan điểm của cách hiểu trong việc hợp nhất nước Đức. Sách gồm các bài viết: Sự nhập cư và sự cấp bách trong quan điểm bạo lực của cách hữu trong việc hợp nhất nước Đức. Nhóm dân tộc thiểu số; sự mâu thuẫn văn hóa và tội phạm. Văn hóa chính trị, sự bài ngoại và sự phát triển dữ dội của tư tưởng cực đoan trong cộng hòa Liên bang Đức. Sự thay đổi chính trị - xã hội và tội phạm: Diễn giải học thuyết và phương pháp liên quan tới bộ mặt mới của tội phạm ở Đức. Liệu những người Đức bài ngoại có những đặc điể ...
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Nhập cư
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Tội phạm
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Anh(1): 21000641
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015883
00262
0046110
00520011001
008100101s1995 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003205050|zhaonh
041|aeng
080|a34(N).51|bC
242 |aTội phạm, luật pháp và sự thay đổi của xã hội. Sự nhập cư, bài ngoại và sự đe dọa của cách hữu trong việc hợp nhất Đức (Tạp chí quốc tế về luật
245 |aCrimie, law and social change. An International journal : |bSpecial issue: Immigration xenophobia and right wing violence in Unified Germany
260|aLondon : |bKluwer Academic Publishers, |c1995
300|a79 p.
520|aĐây là tạp chí được xuất bản với mục đích tìm hiểu tội phạm trong những mối quan hệ giữa tội phạm sự phát triển và biến đổi của xã hội; giữa các hình thức và loại tội phạm, các chính sách và hình phạt và sự kiểm soát tội phạm. Đây là số chuyên đề đặc biệt về sự nhập cư, sự bài ngoại và quan điểm của cách hiểu trong việc hợp nhất nước Đức. Sách gồm các bài viết: Sự nhập cư và sự cấp bách trong quan điểm bạo lực của cách hữu trong việc hợp nhất nước Đức. Nhóm dân tộc thiểu số; sự mâu thuẫn văn hóa và tội phạm. Văn hóa chính trị, sự bài ngoại và sự phát triển dữ dội của tư tưởng cực đoan trong cộng hòa Liên bang Đức. Sự thay đổi chính trị - xã hội và tội phạm: Diễn giải học thuyết và phương pháp liên quan tới bộ mặt mới của tội phạm ở Đức. Liệu những người Đức bài ngoại có những đặc điể ...
653|aXã hội
653|aNhập cư
653|aLuật
653|aTội phạm
852|a1|bGiá Sách Tiếng Anh|j(1): 21000641
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 21000641 Giá Sách Tiếng Anh 34(N).51 C Sách Ngoại Văn 1 Hạn trả:07-04-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào