Sách Tiếng Việt
34(V)51 T 452
Tội phạm học Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
UDC 34(V)51
Cutter T 452
Tác giả CN Đào Trí úc
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Kháng
Tác giả CN Nguyễn Văn Tỉnh
Tác giả CN Võ Khánh Vinh
Nhan đề Tội phạm học Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đào Trí úc, Võ Khánh Vinh, Nguyễn Mạnh Kháng, Nguyễn Văn Tỉnh
Thông tin xuất bản H. : Nxb công an nhân dân, 2000
Mô tả vật lý 281 tr. ; 20,5 cm
Tóm tắt Cuốn sách đưa ra được hệ thống kiến thức phong phú, cập nhật được sự phát triển và một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tội phạm học Việt nam. Sách gồm 4 phần: 1/ Tội phạm học - quá trình hình thành và phát triển của tội phạm học Việt nam. 2/ Đối tượng nghiên cứu của tội phạm học Việt nam. 3/ Phương pháp nghiên cứu tội phạm học. 4/ Vấn đề phòng ngừa tội phạm trong tội phạm học
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Tội phạm
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Hải
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10013547-8
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015773
0021
0045999
00519960709
008070996s2000 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003204633|zhaonh
041|avie
080|a34(V)51|bT 452
100|aĐào Trí úc
100|aNguyễn Mạnh Kháng
100|aNguyễn Văn Tỉnh
100|aVõ Khánh Vinh
245 |aTội phạm học Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn / |cĐào Trí úc, Võ Khánh Vinh, Nguyễn Mạnh Kháng, Nguyễn Văn Tỉnh
260|aH. : |bNxb công an nhân dân, |c2000
300|a281 tr. ; |c20,5 cm
520|aCuốn sách đưa ra được hệ thống kiến thức phong phú, cập nhật được sự phát triển và một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tội phạm học Việt nam. Sách gồm 4 phần: 1/ Tội phạm học - quá trình hình thành và phát triển của tội phạm học Việt nam. 2/ Đối tượng nghiên cứu của tội phạm học Việt nam. 3/ Phương pháp nghiên cứu tội phạm học. 4/ Vấn đề phòng ngừa tội phạm trong tội phạm học
653|aHình sự
653|aTội phạm
700|aPhạm Hồng Hải
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10013547-8
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10013547 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)51 T 452 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:08-06-2018
2 10013548 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)51 T 452 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào