Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện chuyển đổi số trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp :
Tác giả CN Chu Thị Hoa
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện chuyển đổi số trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp : Báo cáo tổng hợp. Đề tài khoa học cấp Bộ / Chu Thị Hoa
Mô tả vật lý 160tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản sau: Nội dung 1: Làm rõ những vấn đề lý luận về chính phủ điện tử, chuyển đổi số, chính phủ số. ; Nội dung 2: Thực trạng chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng pháp luật và quản lý nhà nước về thi hành pháp luật ở Bộ Tư pháp ;Nội dung 3: Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước về thi hành pháp luật.
Từ khóa tự do Bộ Tư pháp
Từ khóa tự do Chuyển đổi số
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Tác giả(bs) CN Dương Thu Hương - Thư ký
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dtvkhpl9thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148260
0024
004376A5C11-A075-4834-8D59-AB60BB1B9566
005202407091505
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240709150059|zthuvien3
100 |aChu Thị Hoa
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện chuyển đổi số trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp : |bBáo cáo tổng hợp. Đề tài khoa học cấp Bộ / |cChu Thị Hoa
300 |a160tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản sau: Nội dung 1: Làm rõ những vấn đề lý luận về chính phủ điện tử, chuyển đổi số, chính phủ số. ; Nội dung 2: Thực trạng chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng pháp luật và quản lý nhà nước về thi hành pháp luật ở Bộ Tư pháp ;Nội dung 3: Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước về thi hành pháp luật.
653 |aBộ Tư pháp
653 |aChuyển đổi số
653 |aQuản lý nhà nước
700 |aDương Thu Hương - Thư ký
710 |aBộ Tư pháp|bViện Chiến lược và Khoa học pháp lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dtvkhpl9thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào