Bài trích
Đào tạo pháp luật thực hành – Một phương thức giảng dạy luật tiên tiến và triển vọng tại Việt Nam /
Tác giả CN Hồ Nhân Ái
Nhan đề Đào tạo pháp luật thực hành – Một phương thức giảng dạy luật tiên tiến và triển vọng tại Việt Nam / Hồ Nhân Ái
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý tr.117-135
Tóm tắt Trong phạm vi của bài viết, các nội dung trình bày và thảo luận bao gồm: 1) đào tạo pháp luật thực hành – một phương pháp giảng dạy luật tiên tiến trên thế giới; 2) thực trạng áp dụng CLE trong đào tạo luật ở Việt Nam; và 3) triển vọng phát triển của CLE ở Việt Nam: các vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu.
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Pháp luật
Nguồn trích Luật học- Số 5/2023
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00147668
0022
004F034908B-3F4D-47FA-B7AB-703A18150BDE
005202405201627
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240520162332|zthuvien3
100 |aHồ Nhân Ái
245 |aĐào tạo pháp luật thực hành – Một phương thức giảng dạy luật tiên tiến và triển vọng tại Việt Nam / |cHồ Nhân Ái
260 |aH., |c2023
300 |atr.117-135
520 |aTrong phạm vi của bài viết, các nội dung trình bày và thảo luận bao gồm: 1) đào tạo pháp luật thực hành – một phương pháp giảng dạy luật tiên tiến trên thế giới; 2) thực trạng áp dụng CLE trong đào tạo luật ở Việt Nam; và 3) triển vọng phát triển của CLE ở Việt Nam: các vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu.
653 |aĐào tạo
653 |aGiảng dạy
653 |aPháp luật
7730 |tLuật học|gSố 5/2023
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào