Bài trích
Pháp luật Việt Nam về miễn trừ quốc gia – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện /
Tác giả CN Vũ Thị Phương Lan
Nhan đề Pháp luật Việt Nam về miễn trừ quốc gia – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện / Vũ Thị Phương Lan
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý tr.107-116
Tóm tắt Bài viết phân tích chế định miễn trừ quốc gia theo pháp luật Việt Nam, chỉ ra những bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện chế định miễn trừ quốc gia trong pháp luật Việt Nam hiện nay.
Từ khóa tự do Miễn trừ quốc gia
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Nguồn trích Luật học- Số 5/2023
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00147667
0022
0046757C99D-77CB-4BDE-973F-14AC4E3E947F
005202405201619
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240520161516|zthuvien3
100 |aVũ Thị Phương Lan
245 |aPháp luật Việt Nam về miễn trừ quốc gia – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện / |cVũ Thị Phương Lan
260 |aH., |c2023
300 |atr.107-116
520 |aBài viết phân tích chế định miễn trừ quốc gia theo pháp luật Việt Nam, chỉ ra những bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện chế định miễn trừ quốc gia trong pháp luật Việt Nam hiện nay.
653 |aMiễn trừ quốc gia
653 |aPháp luật
653 |aViệt Nam
7730 |tLuật học|gSố 5/2023
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào