Bài trích
Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay /
Tác giả CN Đỗ Mạnh Phương
Nhan đề Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay / Đỗ Mạnh Phương
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý tr.78-91
Tóm tắt Bài viết nghiên cứu khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, phân tích, làm rõ mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nghĩa vụ của nghiệp theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở phân tích chỉ ra một số hạn chế, bất cập doanh trong quy định của pháp luật về nghĩa vụ của doanh nghiệp, thực trạng vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Trách nhiệm xã hội
Từ khóa tự do Việt Nam
Nguồn trích Luật học- Số 5/2023
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00147665
0022
004FF9F0705-5C0F-4721-B8F2-C71E90788EA4
005202405201555
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240520155143|zthuvien3
100 |aĐỗ Mạnh Phương
245 |aPháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay / |cĐỗ Mạnh Phương
260 |aH., |c2023
300 |atr.78-91
520 |aBài viết nghiên cứu khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, phân tích, làm rõ mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nghĩa vụ của nghiệp theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở phân tích chỉ ra một số hạn chế, bất cập doanh trong quy định của pháp luật về nghĩa vụ của doanh nghiệp, thực trạng vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam.
653 |aDoanh nghiệp
653 |aPháp luật
653 |aTrách nhiệm xã hội
653|aViệt Nam
7730 |tLuật học|gSố 5/2023
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào