Bài trích
Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về việc làm của lao động nữ trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư /
Tác giả CN Hoàng Văn Nghĩa; Phạm Vân Anh
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về việc làm của lao động nữ trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư / Hoàng Văn Nghĩa; Phạm Vân Anh
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý tr.67-77
Tóm tắt Bài viết phân tích và luận giải tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đối với việc làm của lao động nữ thông qua việc đánh giá thực trạng của hệ thống pháp luật về việc làm của lao động nữ, bao gồm thành tựu, thực trạng, kiến nghị và giải pháp. So sánh với 3 cuộc cách mạng trước, Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư có đặc trưng là hệ thống mạng không gian, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và thuật toán siêu việt. Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư vì vậy có tác động to lớn đến thị trường việc làm nói chung và việc làm của lao động nữ nói riêng cũng như tình trạng thất nghiệp của lao động nữ trong một số ngành nghề mới. Do vậy, để đảm bảo việc làm bền vững cho lao động nữ việc hoàn thiện pháp luật về việc làm của lao động nữ là vấn đề tất yếu khách quan mà mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam cần phải lưu tâm đặc biệt trong thời gian tới. Bài viết đề xuất các kiến nghị giải pháp chính sách nhằm tăng cường bảo đảm hiệu quả việc làm của lao động nữ trong bối cảnh mới này.
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư
Từ khóa tự do Lao động nữ
Nguồn trích Luật học- Số 5/2023
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00147664
0022
004FB1D2A1E-AD72-46A3-81E5-0F431A020CC1
005202405201549
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240520154558|zthuvien3
100 |aHoàng Văn Nghĩa; Phạm Vân Anh
245 |aHoàn thiện pháp luật Việt Nam về việc làm của lao động nữ trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư / |cHoàng Văn Nghĩa; Phạm Vân Anh
260 |aH., |c2023
300 |atr.67-77
520 |aBài viết phân tích và luận giải tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đối với việc làm của lao động nữ thông qua việc đánh giá thực trạng của hệ thống pháp luật về việc làm của lao động nữ, bao gồm thành tựu, thực trạng, kiến nghị và giải pháp. So sánh với 3 cuộc cách mạng trước, Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư có đặc trưng là hệ thống mạng không gian, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và thuật toán siêu việt. Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư vì vậy có tác động to lớn đến thị trường việc làm nói chung và việc làm của lao động nữ nói riêng cũng như tình trạng thất nghiệp của lao động nữ trong một số ngành nghề mới. Do vậy, để đảm bảo việc làm bền vững cho lao động nữ việc hoàn thiện pháp luật về việc làm của lao động nữ là vấn đề tất yếu khách quan mà mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam cần phải lưu tâm đặc biệt trong thời gian tới. Bài viết đề xuất các kiến nghị giải pháp chính sách nhằm tăng cường bảo đảm hiệu quả việc làm của lao động nữ trong bối cảnh mới này.
653 |aCách mạng công nghiệp
653 |aCách mạng công nghiệp lần thứ Tư
653 |aLao động nữ
7730 |tLuật học|gSố 5/2023
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào