Bài trích
Khung pháp lí về tài chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam /
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuyến
Nhan đề Khung pháp lí về tài chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam / Nguyễn Văn Tuyến
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý tr.53-66
Tóm tắt Bài viết phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến khung pháp lí về tài chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch, trong đó tập trung vào các nội dung: 1) Nhận diện bản chất, nội hàm của khái niệm tài chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch; 2) Phân tích thực trạng khung pháp lí hiện hành về tài chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch; 3) Đưa ra các đề xuất từ góc độ pháp lí để góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa tự do Bất động sản
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Du lịch
Nguồn trích Luật học- Số 5/2023
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00147663
0022
004FD36061B-A2DA-4E8D-ADD8-EB5E8E7407E4
005202405201536
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240520153246|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Tuyến
245 |aKhung pháp lí về tài chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam / |cNguyễn Văn Tuyến
260 |aH., |c2023
300 |atr.53-66
520 |aBài viết phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến khung pháp lí về tài chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch, trong đó tập trung vào các nội dung: 1) Nhận diện bản chất, nội hàm của khái niệm tài chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch; 2) Phân tích thực trạng khung pháp lí hiện hành về tài chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch; 3) Đưa ra các đề xuất từ góc độ pháp lí để góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam hiện nay.
653 |aBất động sản
653 |aKinh doanh
653 |aTài chính
653|aDu lịch
7730 |tLuật học|gSố 5/2023
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào