Bài trích
Yêu cầu phiên toà mới trong tố tụng hình sự Hoa Kỳ và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kháng nghị tái thẩm /
Tác giả CN Nguyễn Hải Ninh
Nhan đề Yêu cầu phiên toà mới trong tố tụng hình sự Hoa Kỳ và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kháng nghị tái thẩm / Nguyễn Hải Ninh
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý tr.39-52
Tóm tắt Quyền yêu cầu mở phiên toà mới được xem như một đặc quyền dành cho bị cáo theo pháp luật Hoa Kỳ và được quy định lần đầu tiên trong Đạo luật Tư pháp năm 1789. Theo đó, chứng cứ mới phát hiện là một trong những căn cứ để toà án chấp nhận mở phiên toà mới. Chứng cứ mới phát hiện phải bảo đảm đủ các điều kiện được các tòa án Hoa Kỳ xác định trong nguyên tắc với tên gọi là “nguyên tắc Berry”. Nguyên tắc này được xây dựng dựa trên vụ Berry kiện Bang Georgia năm 1851. Nghiên cứu phân tích các điều kiện trong căn cứ yêu cầu phiên toà mới, đồng thời làm rõ quy định của pháp luật tố tụng hình sự Hoà Kỳ về chủ thể, thời điểm, thời hạn yêu cầu phiên toà mới. Trên cơ sở xác định những điểm có tính chất tương đồng với kháng nghị tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam, nghiên cứu đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền.
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Tái thẩm
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Hoa Kỳ
Nguồn trích Luật học- Số 5/2023
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00147662
0022
0049486132E-9B85-45A0-9D03-8F617DFB3197
005202405201515
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240520151112|zthuvien3
100 |aNguyễn Hải Ninh
245 |aYêu cầu phiên toà mới trong tố tụng hình sự Hoa Kỳ và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kháng nghị tái thẩm / |cNguyễn Hải Ninh
260 |aH., |c2023
300 |atr.39-52
520 |aQuyền yêu cầu mở phiên toà mới được xem như một đặc quyền dành cho bị cáo theo pháp luật Hoa Kỳ và được quy định lần đầu tiên trong Đạo luật Tư pháp năm 1789. Theo đó, chứng cứ mới phát hiện là một trong những căn cứ để toà án chấp nhận mở phiên toà mới. Chứng cứ mới phát hiện phải bảo đảm đủ các điều kiện được các tòa án Hoa Kỳ xác định trong nguyên tắc với tên gọi là “nguyên tắc Berry”. Nguyên tắc này được xây dựng dựa trên vụ Berry kiện Bang Georgia năm 1851. Nghiên cứu phân tích các điều kiện trong căn cứ yêu cầu phiên toà mới, đồng thời làm rõ quy định của pháp luật tố tụng hình sự Hoà Kỳ về chủ thể, thời điểm, thời hạn yêu cầu phiên toà mới. Trên cơ sở xác định những điểm có tính chất tương đồng với kháng nghị tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam, nghiên cứu đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền.
653 |aPháp luật
653 |aTái thẩm
653 |aTố tụng hình sự
653|aHoa Kỳ
7730 |tLuật học|gSố 5/2023
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào