Sách Tiếng Việt
Luật Đất đai :
Nhan đề Luật Đất đai : Được thông qua ngày 18/01/2024
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2024
Mô tả vật lý 320tr. ; 24cm.
Tóm tắt Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/01/2024; ngày 01/02/2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 01/2024/L-CTN công bố Luật Đất đai, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Đất đai
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028946
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147531
0021
004B646C004-EC83-4A7D-863C-2BDC3D610D45
005202405081628
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240508162818|zthuvien1
245 |aLuật Đất đai : |bĐược thông qua ngày 18/01/2024
260 |aH. : |bTư pháp, |c2024
300 |a320tr. ; |c24cm.
520 |aLuật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/01/2024; ngày 01/02/2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 01/2024/L-CTN công bố Luật Đất đai, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều
650 |aLuật
653 |aĐất đai
653 |aLuật Đất đai
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028946
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028946 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào