Sách Tiếng Việt
Tổng tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng cộgn sản Trung Quốc :
Nhan đề Tổng tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng cộgn sản Trung Quốc : Sách tham khảo
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023
Mô tả vật lý 364tr. ; 19cm.
Tóm tắt Giới thiệu các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm các nội dung sau: - Báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX. - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX. - Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi). - Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX.
Thuật ngữ chủ đề Chính trị xã hội
Từ khóa tự do Đại hội đại biểu toàn quốc
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn kiện
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028905
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147529
0021
00415C8095E-6D86-424B-A276-A983F6EB13C0
005202405081619
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240508161941|zthuvien1
245 |aTổng tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng cộgn sản Trung Quốc : |bSách tham khảo
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2023
300 |a364tr. ; |c19cm.
520 |aGiới thiệu các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm các nội dung sau: - Báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX. - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX. - Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi). - Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX.
650 |aChính trị xã hội
653 |aĐại hội đại biểu toàn quốc
653 |aĐảng cộng sản Trung Quốc
653 |aVăn kiện
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028905
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028905 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào