Sách Tiếng Việt
Luật viễn thông :
Giá tiền 30000
Nhan đề Luật viễn thông : Được thông qua ngày 24/11/2023
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2024
Mô tả vật lý 100tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2023.gồm 10 chương, 72 điều.
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Viễn thông
Từ khóa tự do Luật Viễn thông
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028940
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147519
0021
0049FCD7391-62C8-4245-B110-786A26879AD7
005202405081514
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |c30000
039|y20240508151438|zthuvien1
245 |aLuật viễn thông : |bĐược thông qua ngày 24/11/2023
260 |aH. : |bTư pháp, |c2024
300 |a100tr. ; |c19cm.
520 |aLuật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2023.gồm 10 chương, 72 điều.
650 |aLuật
653 |aViễn thông
653 |aLuật Viễn thông
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028940
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028940 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào