Sách Tiếng Việt
30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội /
Nhan đề 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội / Hội đồng lý luận trung ương
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020
Mô tả vật lý 376tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tiến hành khảo sát, điều tra thực tiễn một cách công phu; chắt lọc, tiếp thu hợp lý các kết quả nghiên cứu mới của các cơ quan, các nhà khoa học; tham khảo ý kiến của nhiều nhà khoa học và chuyên gia thông qua các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; đồng thời, nghiên cứu, nghiêm túc kế thừa các kết quả tổng kết 35 năm đổi mới, tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 (1991-2011)… Tập thể tác giả gồm: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, GS,TS Phùng Hữu Phú, GS,TS Tạ Ngọc Tấn, GS,TS Vũ Văn Hiền, PGS,TS Nguyễn Văn Thạo, PGS,TS Phạm Văn Linh, PGS,TS Nguyễn Viết Thông. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 3 phần:
Thuật ngữ chủ đề Chính trị xã hội
Từ khóa tự do Xây dựng đất nước
Từ khóa tự do Cương lĩnh
Từ khóa tự do Thời kỳ quá độ
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028887
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147478
0021
00457960A41-5EC7-40C2-A9B9-BD3B3C85DD2F
005202404031532
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240403153336|zthuvien1
245 |a30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội / |cHội đồng lý luận trung ương
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2020
300 |a376tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách được biên soạn trên cơ sở tiến hành khảo sát, điều tra thực tiễn một cách công phu; chắt lọc, tiếp thu hợp lý các kết quả nghiên cứu mới của các cơ quan, các nhà khoa học; tham khảo ý kiến của nhiều nhà khoa học và chuyên gia thông qua các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; đồng thời, nghiên cứu, nghiêm túc kế thừa các kết quả tổng kết 35 năm đổi mới, tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 (1991-2011)… Tập thể tác giả gồm: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, GS,TS Phùng Hữu Phú, GS,TS Tạ Ngọc Tấn, GS,TS Vũ Văn Hiền, PGS,TS Nguyễn Văn Thạo, PGS,TS Phạm Văn Linh, PGS,TS Nguyễn Viết Thông. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 3 phần:
650 |aChính trị xã hội
653 |aXây dựng đất nước
653 |aCương lĩnh
653 |aThời kỳ quá độ
653|aChủ nghĩa xã hội
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028887
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028887 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào