Sách Tiếng Việt
Vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong xu hướng quản trị nhà nước đương đại: vấn đề và giải pháp /
Tác giả CN Nguyễn Quốc Sửu
Nhan đề Vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong xu hướng quản trị nhà nước đương đại: vấn đề và giải pháp / Nguyễn Quốc Sửu
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023
Mô tả vật lý 299tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách chuyên khảo Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xu hướng quản trị nhà nước đương đại: Vấn đề và giải pháp do PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia biên soạn, giới thiệu những vấn đề chủ yếu về: xu hướng dịch chuyển tất yếu từ quản lý nhà nước sang quản trị nhà nước đương đại; quản trị nhà nước ở Việt Nam và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ khi đổi mới (năm 1986) đến nay; thực trạng và những vấn đề đặt ra với vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quản trị nhà nước đương đại; hoàn thiện vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xu hướng quản trị đương đại.
Thuật ngữ chủ đề Chính trị xã hội
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Mắt trận tổ quốc
Từ khóa tự do Vai trò
Từ khóa tự do Nhà nước đương đại
Từ khóa tự do Xu hướng quản trị
Từ khóa tự do Vấn đề
Từ khóa tự do Giải pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028875
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147477
0021
00499DA9C55-EE06-4CDA-83CB-B57660EDEED3
005202404031522
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240403152305|zthuvien1
100 |aNguyễn Quốc Sửu
245 |aVai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong xu hướng quản trị nhà nước đương đại: vấn đề và giải pháp / |cNguyễn Quốc Sửu
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2023
300 |a299tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách chuyên khảo Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xu hướng quản trị nhà nước đương đại: Vấn đề và giải pháp do PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia biên soạn, giới thiệu những vấn đề chủ yếu về: xu hướng dịch chuyển tất yếu từ quản lý nhà nước sang quản trị nhà nước đương đại; quản trị nhà nước ở Việt Nam và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ khi đổi mới (năm 1986) đến nay; thực trạng và những vấn đề đặt ra với vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quản trị nhà nước đương đại; hoàn thiện vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xu hướng quản trị đương đại.
650 |aChính trị xã hội
653 |aViệt Nam
653 |aMắt trận tổ quốc
653 |aVai trò
653|aNhà nước đương đại
653|aXu hướng quản trị
653|aVấn đề
653|aGiải pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028875
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028875thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028875 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào