Sách Tiếng Việt
Áp dụng Bộ luật Dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh vực hợp đồng :
Giá tiền 140000
Tác giả CN Đoàn Đức Lương
Nhan đề Áp dụng Bộ luật Dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh vực hợp đồng : Sách chuyên khảo / Đoàn Đức Lương
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2023
Mô tả vật lý 224tr. ; 21cm.
Tóm tắt Hợp đồng không chỉ được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự mà còn được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành. Vấn đề đặt ra là, khi xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong hợp đồng thì cơ quan tài phán (Tòa án, Trọng tài thương mại) áp dụng Bộ luật Dân sự hay luật chuyên ngành? Về kỹ thuật lập pháp, các quy định về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015 chỉ mang tính nguyên tắc. Để áp dụng các quy định này cần cụ thể hóa trong các luật chuyên ngành điều chỉnh từng lĩnh vực như hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng tín dụng...
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Áp dụng
Từ khóa tự do Luật chuyên ngành
Từ khóa tự do Bộ luật Dân sự
Từ khóa tự do Hợp đồng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028930-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147472
0021
00465120BA9-4FB0-496C-B5B4-8B55E7F9524B
005202404021434
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c140000
039|y20240402143537|zthuvien1
100 |aĐoàn Đức Lương
245 |aÁp dụng Bộ luật Dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh vực hợp đồng : |bSách chuyên khảo / |cĐoàn Đức Lương
260 |aH. : |bTư pháp, |c2023
300 |a224tr. ; |c21cm.
520 |a Hợp đồng không chỉ được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự mà còn được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành. Vấn đề đặt ra là, khi xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong hợp đồng thì cơ quan tài phán (Tòa án, Trọng tài thương mại) áp dụng Bộ luật Dân sự hay luật chuyên ngành? Về kỹ thuật lập pháp, các quy định về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015 chỉ mang tính nguyên tắc. Để áp dụng các quy định này cần cụ thể hóa trong các luật chuyên ngành điều chỉnh từng lĩnh vực như hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng tín dụng...
650 |aLuật
653 |aÁp dụng
653 |aLuật chuyên ngành
653 |aBộ luật Dân sự
653|aHợp đồng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028930-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028930 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028931 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10028932 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào