Sách Tiếng Việt
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước /
Giá tiền 552000
Tác giả CN Nguyễn Xuân Thắng
Nhan đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước / Nguyễn Xuân Thắng
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023
Mô tả vật lý 795tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tập hợp các bài viết, bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, lễ kỷ niệm… từ năm 2021 đến nay, trong số đó có nhiều bài được công bố trong các sách, báo, tạp chí. Cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Nâng tầm tư duy lý luận, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Phần thứ hai: Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc. Phần thứ ba: Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Thuật ngữ chủ đề Chính trị xã hội
Từ khóa tự do Phát triển đất nước
Từ khóa tự do Lý luận và thực tiễn
Từ khóa tự do Đổi mới
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028803-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147471
0021
00412B485E8-BD67-4995-8D95-F11FBE8A0A37
005202403281509
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c552000
039|y20240328150944|zthuvien1
100 |aNguyễn Xuân Thắng
245 |aMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước / |cNguyễn Xuân Thắng
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2023
300 |a795tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tập hợp các bài viết, bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, lễ kỷ niệm… từ năm 2021 đến nay, trong số đó có nhiều bài được công bố trong các sách, báo, tạp chí. Cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Nâng tầm tư duy lý luận, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Phần thứ hai: Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc. Phần thứ ba: Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
650 |aChính trị xã hội
653 |aPhát triển đất nước
653 |aLý luận và thực tiễn
653 |aĐổi mới
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028803-4
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028804thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028803 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028804 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào