Sách Tiếng Việt
355.0330959705-dc23
Niên giám khoa học năm 2022 :
DDC 355.0330959705-dc23
Nhan đề Niên giám khoa học năm 2022 : Những vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Những vấn đề văn hóa, xã hội, con người; Những vấn đề kinh tế; Những vấn đề chính trị / Hội đồng lý luận trung ương
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023
Mô tả vật lý 256tr. ; 24cm.
Tóm tắt Bộ sách Niên giám khoa học năm 2022 gồm bốn quyển: Quyển I - Những vấn đề về chính trị; Quyển II - Những vấn đề về kinh tế; Quyển III - Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người; Quyển IV - Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nội dung bộ sách gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng Lý luận Trung ương; các kết quả chắt lọc, tổng thuật từ các công trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có giá trị do Hội đồng trực tiếp chủ trì hoặc do các cơ quan và địa phương khác có trách nhiệm hoặc được yêu cầu gửi đến Hội đồng; các kết quả nghiên cứu, các chuyên đề đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kết quả nghiên cứu từ các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới; các kết quả nghiên cứu, hoạt động, khảo sát tổng kết thực tiễn của các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng.
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Niên giám
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Quốc phòng, an ninh, đối ngoại
Từ khóa tự do Văn hóa, xã hội, con người
Từ khóa tự do Kinh tế
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(4): 10028871-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147469
0021
00403762B6F-4E03-4BB4-9C3F-47B521DE902C
005202403281443
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240328144347|zthuvien1
082 |a355.0330959705-dc23
245 |aNiên giám khoa học năm 2022 : |bNhững vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Những vấn đề văn hóa, xã hội, con người; Những vấn đề kinh tế; Những vấn đề chính trị / |cHội đồng lý luận trung ương
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2023
300 |a256tr. ; |c24cm.
520 |aBộ sách Niên giám khoa học năm 2022 gồm bốn quyển: Quyển I - Những vấn đề về chính trị; Quyển II - Những vấn đề về kinh tế; Quyển III - Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người; Quyển IV - Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nội dung bộ sách gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng Lý luận Trung ương; các kết quả chắt lọc, tổng thuật từ các công trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có giá trị do Hội đồng trực tiếp chủ trì hoặc do các cơ quan và địa phương khác có trách nhiệm hoặc được yêu cầu gửi đến Hội đồng; các kết quả nghiên cứu, các chuyên đề đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kết quả nghiên cứu từ các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới; các kết quả nghiên cứu, hoạt động, khảo sát tổng kết thực tiễn của các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng.
653 |aKhoa học
653 |aNiên giám
653 |aChính trị
653|aQuốc phòng, an ninh, đối ngoại
653|aVăn hóa, xã hội, con người
653|aKinh tế
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(4): 10028871-4
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028871 Giá Sách Tiếng Việt 355.0330959705-dc23 Sách Tiếng Việt 1
2 10028872 Giá Sách Tiếng Việt 355.0330959705-dc23 Sách Tiếng Việt 2
3 10028873 Giá Sách Tiếng Việt 355.0330959705-dc23 Sách Tiếng Việt 3
4 10028874 Giá Sách Tiếng Việt 355.0330959705-dc23 Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào