Sách Tiếng Việt
Work Rules :
Giá tiền 189000
Nhan đề dịch quy tắc làm việc của google
Nhan đề Work Rules : Google tuyển dụng và giữ chân nhân tài như thế nào / Cẩm Chi dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2021
Mô tả vật lý 430tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách nói về những công việc họ đã làm và đặt con người lên trên hết cũng như biến đổi cách bạn sống và lãnh đạo
Từ khóa tự do làm việc
Từ khóa tự do Google
Từ khóa tự do Quy tắc
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028927
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147465
0021
004B7560E6C-9158-4A98-A8B0-B5C78A3A612F
005202403281110
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c189000
039|y20240328111130|zthuvien1
242 |aquy tắc làm việc của google
245 |aWork Rules : |bGoogle tuyển dụng và giữ chân nhân tài như thế nào / |cCẩm Chi dịch
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aH. : |bCông thương, |c2021
300 |a430tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách nói về những công việc họ đã làm và đặt con người lên trên hết cũng như biến đổi cách bạn sống và lãnh đạo
653 |alàm việc
653 |aGoogle
653 |aQuy tắc
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028927
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028927 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào