Sách Tiếng Việt
303.34-dc23
Xã hội học với lãnh đạo quản lý /
Giá tiền 308000
DDC 303.34-dc23
Tác giả CN Phạm Đi
Nhan đề Xã hội học với lãnh đạo quản lý / Phạm Đi
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2023
Mô tả vật lý 580tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề như: Khái quát về xã hội học trong lãnh đạo, quản lý; Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội; Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng đối với lãnh đạo, quản lý; Dân số và phát triển; Chính sách xã hội; Vai trò xã hội và xã hội hóa; Di động xã hội; Quản lý xã hội trong bối cảnh hiện nay… sẽ giúp bạn đọc nhận diện thực trạng xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội ở Việt Nam; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong các tình huống lãnh đạo, quản lý; đánh giá chính sách dân số và phát triển cũng như hiệu quả thực thi chính sách xã hội hay nhận diện một số vấn đề về biến đổi xã hội trong công tác quản lý xã hội.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Xã hội học
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028805-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147463
0021
00438F96357-FF20-4A38-8A32-B58CAE690184
005202403281052
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c308000
039|y20240328105247|zthuvien1
082 |a303.34-dc23
100 |aPhạm Đi
245 |aXã hội học với lãnh đạo quản lý / |cPhạm Đi
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2023
300 |a580tr. ; |c24cm.
520 |a Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề như: Khái quát về xã hội học trong lãnh đạo, quản lý; Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội; Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng đối với lãnh đạo, quản lý; Dân số và phát triển; Chính sách xã hội; Vai trò xã hội và xã hội hóa; Di động xã hội; Quản lý xã hội trong bối cảnh hiện nay… sẽ giúp bạn đọc nhận diện thực trạng xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội ở Việt Nam; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong các tình huống lãnh đạo, quản lý; đánh giá chính sách dân số và phát triển cũng như hiệu quả thực thi chính sách xã hội hay nhận diện một số vấn đề về biến đổi xã hội trong công tác quản lý xã hội.
653 |aQuản lý
653 |aXã hội học
653 |aLãnh đạo
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028805-7
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028807thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028805 Giá Sách Tiếng Việt 303.34-dc23 Sách Tiếng Việt 1
2 10028806 Giá Sách Tiếng Việt 303.34-dc23 Sách Tiếng Việt 2
3 10028807 Giá Sách Tiếng Việt 303.34-dc23 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào