Sách Tiếng Việt
Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam :
Giá tiền 391000
Tác giả CN Nguyễn Bích Thảo
Nhan đề Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bích Thảo
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022
Mô tả vật lý 500tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách nghiên cứu một cách tương đối toàn diện và có hệ thống về chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Cách m,ạng công nghiệp
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lần thư tư
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028814-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147461
0021
004141F6370-3717-4D50-A8E4-AABC69136DFE
005202403281012
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c391000
039|y20240328101304|zthuvien1
100 |aNguyễn Bích Thảo
245 |aChính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Bích Thảo
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2022
300 |a500tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách nghiên cứu một cách tương đối toàn diện và có hệ thống về chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam
650 |aLuật
653 |aTố tụng dân sự
653 |aCách m,ạng công nghiệp
653 |aChính sách
653|aViệt Nam
653|aLần thư tư
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028814-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028814 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028815 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10028816 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào