Sách Tiếng Việt
351.597-dc23
Xây dựng nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài /
Giá tiền 198000
DDC 351.597-dc23
Tác giả CN Trương Hải Long
Nhan đề Xây dựng nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài / Trương Hải Long
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023
Mô tả vật lý 328tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 23 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đã phân tích, luận giải những vấn đề đặt ra đối với nền công vụ Việt Nam hiện nay và yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền công vụ, trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045.
Từ khóa tự do Công vụ
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Nền hành chính
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028794-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147460
0021
004B653E509-684E-4E6B-94E6-2B8DE852F73F
005202403281002
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c198000
039|y20240328100250|zthuvien1
082 |a351.597-dc23
100 |aTrương Hải Long
245 |aXây dựng nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài / |cTrương Hải Long
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2023
300 |a328tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách gồm 23 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đã phân tích, luận giải những vấn đề đặt ra đối với nền công vụ Việt Nam hiện nay và yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền công vụ, trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045.
653 |aCông vụ
653 |aXây dựng
653 |aNền hành chính
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028794-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028794 Giá Sách Tiếng Việt 351.597-dc23 Sách Tiếng Việt 1
2 10028795 Giá Sách Tiếng Việt 351.597-dc23 Sách Tiếng Việt 2
3 10028796 Giá Sách Tiếng Việt 351.597-dc23 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào