Sách Tiếng Việt
Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay những vấn đề lý luận và thực tiễn /
Giá tiền 158000
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Vân
Nhan đề Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Ngọc Vân
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022
Mô tả vật lý 356tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách tập trung phân tích cơ sở chính trị, kinh tế, xã hội của tổ chức nhà nước Việt Nam; một số học thuyết về nhà nước và tổ chức nhà nước có ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà nước và tổ chức Nhà nước Việt Nam, cũng như đề cập một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về xây dựng nhà nước và tổ chức Nhà nước Việt Nam. Từ việc phân tích thực tiễn bộ máy nhà nước qua các giai đoạn lập Hiến, (1946, 1959, 1980, 1992, 2013), tác giả lý giải để thấy được sự thay đổi, phát triển của tổ chức Nhà nước Việt Nam, của từng thiết chế quyền lực trong tổ chức Nhà nước Việt Nam: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời với những thay đổi, phát triển là những vấn đề đặt ra cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện đối với từng thiết chế quyền lực của tổ chức nhà nước trong điều kiện hiện nay. Từ đó xác định các yêu cầu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức Nhà nước Việt Nam, đề xuất việc đổi mới hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước trong mô hình tổng thể nhà nước; đổi mới, hoàn thiện các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp.
Từ khóa tự do Lý luận và thực tiễn
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tổ chức nhà nước
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028797-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147459
0021
0046294381F-DA71-4B77-AE6A-8C40132806C6
005202403280953
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c158000
039|y20240328095352|zthuvien1
100 |aNguyễn Ngọc Vân
245 |aTổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay những vấn đề lý luận và thực tiễn / |cNguyễn Ngọc Vân
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2022
300 |a356tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung cuốn sách tập trung phân tích cơ sở chính trị, kinh tế, xã hội của tổ chức nhà nước Việt Nam; một số học thuyết về nhà nước và tổ chức nhà nước có ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà nước và tổ chức Nhà nước Việt Nam, cũng như đề cập một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về xây dựng nhà nước và tổ chức Nhà nước Việt Nam. Từ việc phân tích thực tiễn bộ máy nhà nước qua các giai đoạn lập Hiến, (1946, 1959, 1980, 1992, 2013), tác giả lý giải để thấy được sự thay đổi, phát triển của tổ chức Nhà nước Việt Nam, của từng thiết chế quyền lực trong tổ chức Nhà nước Việt Nam: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời với những thay đổi, phát triển là những vấn đề đặt ra cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện đối với từng thiết chế quyền lực của tổ chức nhà nước trong điều kiện hiện nay. Từ đó xác định các yêu cầu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức Nhà nước Việt Nam, đề xuất việc đổi mới hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước trong mô hình tổng thể nhà nước; đổi mới, hoàn thiện các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp.
653 |aLý luận và thực tiễn
653 |aViệt Nam
653 |aTổ chức nhà nước
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028797-9
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028799thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028797 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028798 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10028799 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào