Sách Tiếng Việt
Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự /
Giá tiền 250000
Tác giả CN Đoàn Đức Lương; Nguyễn Ngọc Kiện
Nhan đề Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự / Đoàn Đức Lương; Nguyễn Ngọc Kiện
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2023
Mô tả vật lý 392tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung các bài viết đã nghiên cứu về các vấn đề như: hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, hệ thống pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án hình sự; đổi mới thủ tục tư pháp hình sự; xác định và đề xuất mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng của một số cơ quan tư pháp hình sự; vấn đề bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự...
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Tư pháp
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Cải cách tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028776-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147457
0021
0047F5372B0-B1DA-4E7A-A60C-9C9B546895F7
005202403271420
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c250000
039|y20240327142119|zthuvien1
100 |aĐoàn Đức Lương; Nguyễn Ngọc Kiện
245 |aCải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự / |cĐoàn Đức Lương; Nguyễn Ngọc Kiện
260 |aH. : |bTư pháp, |c2023
300 |a392tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung các bài viết đã nghiên cứu về các vấn đề như: hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, hệ thống pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án hình sự; đổi mới thủ tục tư pháp hình sự; xác định và đề xuất mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng của một số cơ quan tư pháp hình sự; vấn đề bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự...
650 |aLuật
653 |aTư pháp
653 |aHình sự
653 |aCải cách tư pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028776-8
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/10028778thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028776 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028777 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10028778 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào