Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng :
Tác giả CN Dương Bạch Long
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng : Báo cáo tổng kết. Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ năm 2022 / Dương Bạch Long
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 193tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung nghiên cứu của Đề tài sẽ tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể sau: Phần I: Lý luận về thị trường dịch vụ pháp lý; Phần II: Tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia như: Pháp, Đức, Mỹ, Malaysia, Singapore, Trung Quốc về thị trường dịch vụ pháp lý và rút ra bài học cho Việt Nam; Phần III: Tổng quan về thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam. Nội dung này trọng tâm đánh giá một cách tổng quan về: Tổng quan việc cung cấp dịch vụ pháp lý của các chủ thể; Thực trạng về thị trường dịch vụ pháp lý; Phần IV: Định hướng, giải pháp và kiến nghị.
Từ khóa tự do Văn kiện Đại hội XIII
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Dịch vụ
Tác giả(bs) CN Trần Thu Trang - Thư ký khoa học
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/baocaotongketdt_page-0001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147329
0024
00451CBF074-0E6A-4304-9F81-1285165880CA
005202401111615
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240111161204|bthuvien3|y20240111161134|zthuvien3
100 |aDương Bạch Long
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng : |bBáo cáo tổng kết. Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ năm 2022 / |cDương Bạch Long
260|aH., |c2023
300 |a193tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung nghiên cứu của Đề tài sẽ tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể sau: Phần I: Lý luận về thị trường dịch vụ pháp lý; Phần II: Tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia như: Pháp, Đức, Mỹ, Malaysia, Singapore, Trung Quốc về thị trường dịch vụ pháp lý và rút ra bài học cho Việt Nam; Phần III: Tổng quan về thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam. Nội dung này trọng tâm đánh giá một cách tổng quan về: Tổng quan việc cung cấp dịch vụ pháp lý của các chủ thể; Thực trạng về thị trường dịch vụ pháp lý; Phần IV: Định hướng, giải pháp và kiến nghị.
653 |aVăn kiện Đại hội XIII
653 |aPháp lý
653 |aDịch vụ
700 |aTrần Thu Trang - Thư ký khoa học
710 |aBộ Tư pháp|bViện Chiến lược và Khoa học Pháp lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/baocaotongketdt_page-0001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào