Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0: Những vấn đề pháp lý cơ bản :
Tác giả CN Phan Chí Hiếu
Nhan đề Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0: Những vấn đề pháp lý cơ bản : Báo cáo chuyên đề. Đề tài khoa học cấp Quốc gia / Phan Chí Hiếu
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 1204tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nhằm thực hiện các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, Đề tài được kết cấu theo 04 nội dung chính sau: Nội dung 1: Những vấn đề lý luận về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - từ góc nhìn pháp lý ; Nội dung 2: Thực trạng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và giải pháp hoàn thiện; Nội dung 3: Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ;Nội dung 4: Kiến nghị hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thử tư
Từ khóa tự do Kinh tế thị trường
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp
Từ khóa tự do Xã hội chủ nghĩa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Cương - Thư ký
Tác giả(bs) TT Bộ Tư Pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000353
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000353thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147236
0024
004B6AFF8E2-6299-493A-96D4-5E70F32591D5
005202309271548
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230927154823|bthuvien3|y20230927150319|zthuvien3
100 |aPhan Chí Hiếu
245 |aHoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0: Những vấn đề pháp lý cơ bản : |bBáo cáo chuyên đề. Đề tài khoa học cấp Quốc gia / |cPhan Chí Hiếu
260|c2023
300 |a1204tr. ; |c29cm.
520 |aNhằm thực hiện các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, Đề tài được kết cấu theo 04 nội dung chính sau: Nội dung 1: Những vấn đề lý luận về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - từ góc nhìn pháp lý ; Nội dung 2: Thực trạng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và giải pháp hoàn thiện; Nội dung 3: Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ;Nội dung 4: Kiến nghị hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thử tư
653 |aKinh tế thị trường
653 |aCách mạng công nghiệp
653 |aXã hội chủ nghĩa
700 |aNguyễn Văn Cương - Thư ký
710 |aBộ Tư Pháp|bViện Chiến lược và Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000353
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000353thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000353 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào