Sách Tiếng ViệtĐề tài
Sự phát triển của chế định quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam và một số vấn đề đặt ra đối với pháp luật Việt Nam hiện nay :
Tác giả CN Trương Hồng Quang
Nhan đề Sự phát triển của chế định quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam và một số vấn đề đặt ra đối với pháp luật Việt Nam hiện nay : Đề tài khoa học cấp cơ sở / Trương Hồng Quang
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 261tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về Hiến pháp và quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp; Chương 2: Chế định quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam; Chương 3: Thực tiễn thể chế hóa Hiến pháp và một số khuyến nghị.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Quyền công dân
Từ khóa tự do Quyền con người
Tác giả(bs) CN Hoàng Diệu My - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000327
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000327thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147030
0024
004D88CC6A3-11C5-422F-B043-2A7F95C21CDB
005202303221120
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230322111711|zthuvien3
100 |aTrương Hồng Quang
245 |aSự phát triển của chế định quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam và một số vấn đề đặt ra đối với pháp luật Việt Nam hiện nay : |bĐề tài khoa học cấp cơ sở / |cTrương Hồng Quang
260|c2021
300 |a261tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về Hiến pháp và quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp; Chương 2: Chế định quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam; Chương 3: Thực tiễn thể chế hóa Hiến pháp và một số khuyến nghị.
653 |aHiến pháp
653 |aQuyền công dân
653 |aQuyền con người
700 |aHoàng Diệu My - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000327
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000327thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000327 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào