Sách Tiếng ViệtĐề tài
Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài và hòa giải trực tuyến - kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam /
Tác giả CN Cao Xuân Phong
Nhan đề Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài và hòa giải trực tuyến - kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam / Cao Xuân Phong
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 477tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 4 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tranh chấp và giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng hòa giải và trọng tài thương mại; Chương 2: Kinh nghiệm quốc t ế về phát triển trọng tài và hòa giải trực tuyến; Chương 3: Thực tiễn ở Việt Nam; Chương 4: Kết luận và kiến nghị.
Từ khóa tự do Hòa giải
Từ khóa tự do Tranh chấp
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Hòa giải trực tuyến
Tác giả(bs) CN Đào Bá Minh - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000330
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000330thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147029
0024
0041B5AD6D0-0A09-4A09-BCBF-3DA447309136
005202303221106
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230322110306|zthuvien3
100 |aCao Xuân Phong
245 |aGiải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài và hòa giải trực tuyến - kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam / |cCao Xuân Phong
260|c2021
300 |a477tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 4 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tranh chấp và giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng hòa giải và trọng tài thương mại; Chương 2: Kinh nghiệm quốc t ế về phát triển trọng tài và hòa giải trực tuyến; Chương 3: Thực tiễn ở Việt Nam; Chương 4: Kết luận và kiến nghị.
653 |aHòa giải
653 |aTranh chấp
653 |aThương mại
653|aHòa giải trực tuyến
700 |aĐào Bá Minh - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000330
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000330thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000330 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào