Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận, thực tiễn và những định hướng lớn xây dựng luật tổ chức thi hành pháp luật :
Tác giả CN Đặng Thanh Sơn
Nhan đề Cơ sở lý luận, thực tiễn và những định hướng lớn xây dựng luật tổ chức thi hành pháp luật : Đề tài khoa học pháp luật / Đặng Thanh Sơn
Mô tả vật lý 544tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Lý luận về tổ chức thi hành pháp luật; Chương 2: Cơ sở thực tiễn của việc tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng thể chế về tổ chức thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Quan điểm và những định hướng.
Từ khóa tự do Định hướng
Từ khóa tự do Thi hành pháp luật
Từ khóa tự do Luật tổ chức thi hành pháp luật
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Thắng - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000329
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000329thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147028
0024
00427C755F9-4891-4F4D-B5B1-EF4E2519DB7C
005202303211137
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20230321113406|zthuvien3
100 |aĐặng Thanh Sơn
245 |aCơ sở lý luận, thực tiễn và những định hướng lớn xây dựng luật tổ chức thi hành pháp luật : |bĐề tài khoa học pháp luật / |cĐặng Thanh Sơn
300 |a544tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Lý luận về tổ chức thi hành pháp luật; Chương 2: Cơ sở thực tiễn của việc tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng thể chế về tổ chức thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Quan điểm và những định hướng.
653 |aĐịnh hướng
653 |aThi hành pháp luật
653 |aLuật tổ chức thi hành pháp luật
700 |aPhạm Ngọc Thắng - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000329
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000329thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000329 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào