Sách Tiếng ViệtĐề tài
Những vấn đề pháp lý phát sinh trong tư pháp quốc tế và trong khuôn khổ hội nghị La hay về tư pháp quốc tế :
Tác giả CN Nguyễn Văn Cương
Nhan đề Những vấn đề pháp lý phát sinh trong tư pháp quốc tế và trong khuôn khổ hội nghị La hay về tư pháp quốc tế : Báo cáo tổng kết chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ / Nguyễn Văn Cương
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 214tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong tư pháp quốc tế gắn với Việt Nam giai đoạn 2017-2021; Chương 2: Kết quả nghiên cứu về gia nhập một số điều ước quốc tế cụ thể của hội nghị La hay và của Liên hợp quốc; Chương 3: Đề xuất, khiến nghị.
Từ khóa tự do Tư pháp quốc tế
Từ khóa tự do Hội nghị La hay
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Quốc tế
Tác giả(bs) CN Cao Xuân Phong - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Viện khoa học Pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000336
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000336thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147025
0024
00449064887-C282-49E4-82E3-0F265926A404
005202303201134
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230320113139|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Cương
245 |aNhững vấn đề pháp lý phát sinh trong tư pháp quốc tế và trong khuôn khổ hội nghị La hay về tư pháp quốc tế : |bBáo cáo tổng kết chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ / |cNguyễn Văn Cương
260|c2021
300 |a214tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong tư pháp quốc tế gắn với Việt Nam giai đoạn 2017-2021; Chương 2: Kết quả nghiên cứu về gia nhập một số điều ước quốc tế cụ thể của hội nghị La hay và của Liên hợp quốc; Chương 3: Đề xuất, khiến nghị.
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aHội nghị La hay
653 |aPháp lý
653|aQuốc tế
700 |aCao Xuân Phong - Thư ký đề tài
710 |aViện khoa học Pháp lý|bViện khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000336
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000336thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000336 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào