Tạp chíNghề luật
Tạp chí Nghề luật (Số 9/2021)
Nhan đề Tạp chí Nghề luật (Số 9/2021)
Thông tin xuất bản H., 2021
Mô tả vật lý 88tr. ; cm
Từ khóa tự do Nghề luật
Từ khóa tự do Tạp chí Nghề luật
Từ khóa tự do Tạp chí
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/10thumbimage.jpg
Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00145770
00251
004E3453DEC-3E9F-4089-9A8E-905C61DA43BF
005202208150950
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220815094953|zthuvien3
245 |aTạp chí Nghề luật (Số 9/2021)
260 |aH., |c2021
300 |a88tr. ; |ccm
653 |aNghề luật
653 |aTạp chí Nghề luật
653 |aTạp chí
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
853 |i2021
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/10thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào